מטעמי נוחות התקנון מנוסח בלשון זכר אולם הוא מתייחס באופן זהה לשני המינים.

 1. אתר www.mechonattfira.com (להלן: "האתר") מציע שירותי יבוא אישי ושירותי משלוחים מרוסיה..
 1. האתר מופעל על ידי פבל וסיליב שכתובתה קרית מוצקיו, שד קק"ל, ישראל (להלן: "מפעילת האתר").
 1. עליך לקרוא ולאשר את תנאי השימוש בטרם הרשמה ו/או ביצוע פעולה כל שהיא באמצעות האתר. כל פעולה באתר, לרבות הרשמה, הזמנת שירות, קבלת מידע וכל פעולה אחרת, כפופה להוראות תנאי השימוש הללו. המבצע פעולה באתר מאשר בזאת כי הוא מסכים עם כל הוראות תנאי השימוש.
 1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש כולם ו/או חלקם בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתדרש להודיע ללקוחות
 2. אודות השינוי. כל שינוי שיבוצע בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.
 3. למען הסר כל ספק יובהר ויודגש, כי אם אינך מסכים עם הוראה מהוראות תנאי השימוש הינך מתבקש שלא לבצע כל פעולה באמצעות האתר.

א. הרשמה לאתר/פתיחת חשבון באתר

 1. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף ובתנאי שאישר את תנאי השימוש.
 2. על מנת להרשם לאתר עליך למסור שם מלא (שם פרטי ושם משפחה) כתובת מגורים, מס' טלפון, כתובת דוא"ל תקינה (להלן: "פרטי רישום").

ב. תיאורי המוצרים באתר

 1. מפעילת האתר עושה מאמצים על מנת שתאור המוצרים המפורסמים באתר יהיה מדויק ואולם יכול שיפלו טעויות בתיאור המוצרים ו/או בתמונה ו/או במחיר המוצר ו/או במידות המוצר ו/או בכל תוכן אחר המופיע באתר לרבות בתוכן המופיע באתרי הקניות הזרים ואין לראות בה אחראית לכל טעות בקשר עם תיאור המוצר כאמור לעיל.
 2. הספקים הרלוונטיים יהיו בכל מקרה שהוא אחראים כלפי הלקוח בקשר לכל היבטי ההתקשרות לרכישת המוצר.

ג. ביצוע הזמנה באמצעות האתר מאתר ו/או מאתר קניות זר באמצעות קישור המופיע באתר

 1. לאחר השלמת ההרשמה כמפורט לעיל, תוכל להזמין מוצר באמצעות האתר מהספקים ו/או מאתרי קניות זרים באמצעות קישורים המופיעים באתר ו/או מאתרי קניות זרים שאינם מפרסמים ו/או מפורסמים באתר.
 2. מפעילת האתר מאפשרת ללקוחות האתר להזמין מוצרים ישירות מאתרי קניות זרים לעברית במחירים כוללים דמי משלוח בארץ המקור, מיסים בארץ המקור (ככל ויהיו) דמי טיפול ומשלוח לישראל ותשלום המס המשוער על פי הוראות רשויות המס הישראליות.
 3. מפעילת האתר מדגישה כי אין לראות בה אחראית לאיכות המוצרים הנרכשים מהספקים ו/או מאתרי קניות זרים ו/או להתאמתם לתקן הישראלי ו/או לשירות ו/או לאיחור בהספקת המוצר אל מחסני מפעילת האתר ו/או לכל תקלה ו/או לכל מחדל הקשור עם רכישת המוצר מספקי מפעילת האתר.
 4. מפעילת האתר אינה אחראית לתאורי המוצרים לרבות מוצרים מתורגמים מאתרי קניות זרים. בכל מקרה של סתירה או ספק, תיאור המוצר הקובע הוא תיאור הספק, בשפת המקור (בדרך כלל אנגלית) וכפוף לכל סייג החל לגביו.
 5. מחירי המוצרים המפורסמים באתר כוללים את דמי המשלוח ואת תשלום המס המשוער על פי הוראות רשויות המס הישראליות. מפעילת האתר מבהירה כי ייתכן ויוטלו על הלקוח מיסים ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים הנקבעים על ידי רשויות המס הישראליות במועד הגעת המוצר לישראל. כל מס ו/או היטל ו/או תשלום אחר הנדרש לצורך שחרור המוצר מהמכס, הינו באחריות הלקוח בלבד ולמפעילת האתר אין ולא יהיה קשר עם דרישת תשלום כאמור לעיל.
 6. מפעילת האתר פועלת בשאיפה לאספקה מהירה ככל האפשר ובתוך ימים ספורים ממועד הזמנת המוצרים. מפעילת האתר משתדלת לחייב ספקים ומשלחים לזמני אספקה ללקוח של עד 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה באתר. אין באמור בכדי להטיל אחריות, חבות או חובה כלשהי על מפעילת האתר.
 7. למען הסר ספק יובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית למוצרים הנרכשים מאתר קניות זר ו/או לשירות ו/או לאיחור בהספקת המוצר אל מחסני מפעילת האתר ו/או לכל תקלה ו/או מחדל הקשור עם רכישת המוצר באתר קניות זר.
 8. לאחר ביצוע הזמנה באמצעות האתר וקליטתו במחסן מפעילת האתר או מחסן אחר המאושר על ידיה, ובכפוף לפרעון דמי המשלוח (במועד ההזמנה או לאחר קבלת המוצרים, לרבות במקרה של קניה מאתר זר), מפעילת האתר תעביר את המוצר למשלוח לישראל באמצעות צד ג', כגון חברת שילוח בינלאומית.ד . שינוי ו/או ביטול הזמנה שבוצעה באמצעות האתר

 1. ביטול הזמנה אפשרי אך ורק בהזמנות אשר בוצעו מהספקים, ובלבד שהמוצר המוזמן טרם יצא למשלוח לישראל . יובהר ויודגש, כי לאחר שליחת המוצר ביטול הזמנה יהיה כרוך בתשלום בסך של 50 ש"ח אשר ישולם למפעילת האתר באמצעות האתר ועלות החזרת המוצר לספק.
 2. ביטול המשלוח יתבצע אך ורק באמצעות פניה אל מוקד שירות הלקוחות של מפעילת אתר באמצעות דוא"ל ובכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה בכל מקרה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, לרבות, אך מבלי למעט, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) הנתונים לא נקלטו במחשבי מפעילת האתר ו/או נקלטו בצורה פגומה ו/או חלקית; (ב) הלקוח חרג מהוראות המוגדרת בתנאי השימוש; (ג) חברת האשראי לא אישרה את חיוב כרטיס האשראי של הלקוח ו/או באם הלקוח הזין פרטים שגויים; (ד) בכל מקרה שעל פי שיקול דעתה של מפעילת האתר לא ניתן להשלים את

ההזמנה.

 1. ביטלה מפעילת האתר את ההזמנה מהסיבות המנויות בסע' 3 לעיל, הלקוח יהיה זכאי להשבת התשלום אשר שולם על ידו בפועל.
 1. מובהר כי במקרה של ביטול ההזמנה כאמור לעיל מפעילת האתר תיידע את הלקוח בדבר ביטול ההזמנה באמצעות הודעה אשר תשלח אל כתובת הדוא"ל כפי שנמסרה במעמד הרישום לאתר.

ה . מיסים ותשלומים נוספים

 1. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מודע לדינים, התקנות ונהלי המכס הרלוונטיים של מדינת ישראל וכי הוא מבין כי הוא עשוי להידרש לתשלום מכס ו/או מס ו/או קנס ו/או היטל ו/או כל תשלום אחר שידרש על ידי רשות המס הישראלית (להלן: "תשלום מס").
 2. למען הסר כל ספק יובהר ויודגש כי מפעילת האתר אינה אחראית לתשלום המס וכי הלקוח הוא האחראי הבלעדי לתשלום מס (ככל שידרש).
 3. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר עם דרישה לתשלום מס.

י. אחריות למוצרים

ז . אחריות למוצרים

 1. מפעילת האתר לא מעניקה אחריות למוצרים אשר נרכשו באמצעות האתר ו/או באמצעות אתרי קניות חיצוניים (לרבות אתרי קניות מתורגמים) ואין לראות במפעילת האתר כמי שנושאת באחריות כלשהי לתקינות המוצר ו/או התאמתו לתקן הישראלי ו/או לתיקונו (במקרה של תקלה). לעניין זה יובהר, כי מוצרים מסוימים מגיעים עם אחריות יצרן מקורית ובמקרה כזה הלקוח יוכל לקבל שירות אצל היצרן בכפוף להוראות היצרן המופיעות בתעודת האחריות המצורפת למכשיר.
 2. מפעילת האתר אינה נושאת באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם בשל איחור באספקת המשלוח. כמו כן יובהר ויודגש כי מפעילת האתר אינה אחראית לחבילה ו/או למוצר וכי היא מעבירה את המוצר כמו שהוא (AS IS) כפי שיתקבל במחסני מפעילת האתר.